Portal de transparència de l'Ajuntament de Lleida
Inici >> Indicadors ITA

Indicadors ITA

Índex de Transparència dels Ajuntaments realitzada per Transparència Internacional (TI), organització no governamental a escala universal dedicada a combatre la corrupció, congrega la societat civil, sector privat i els governs.

Els indicadors ITA avaluen, normalment bianualment, els ajuntaments espanyols a través d'un conjunt de 80 indicadors.

Les àrees a avaluar són:

Transparency International España
  1. Transparència activa i informació sobre la corporació municipal
  2. Pàgina web, relacions amb els ciutadans i la societat i participació ciutadana
  3. Transparència econòmica-financera
  4. Transparència a les contractacions, convenis, subvencions i cost dels serveis
  5. Transparència en matèries d'urbanisme, obres públiques i medi ambient
  6. Dret d'accés a la informació

Amb l'aplicació d'aquest conjunt de 80 indicadors, cada Ajuntament obté una puntuació individual, de manera que sorgeix un Rànquing o Classificació del nivell de transparència dels 110 ajuntaments esmentats.

Indicadors ITA Ajuntament de Lleida 2017

A) TRANSPARÈNCIA ACTIVA I INFORMACIÓ SOBRE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL (21)

1) Publicitat activa sobre càrrecs, personal i retribucions de l'Ajuntament (8)

1. Les dades biogràfiques de l'Alcalde/essa i dels regidors/res de l'Ajuntament, especificant com a mínim el seu(s) nom(s) i cognoms, càrrec, actual, foto, ressenya biogràfica -mínim de quatre línies cadascun- o el seu CV, així com les seves adreces electròniques.
2. L'agenda institucional de l'Alcalde/essa, amb indicació i el detall de les activitats ja celebrades tant com aquelles programades per a la seva pròxima realització (data, hora, lloc, descripció de l'activitat i principals participants).
3. Es publiquen de forma detallada i individualitzada les despeses de viatge de l'Alcalde/essa, i dels altres càrrecs electes de l'Ajuntament.
4. La Relació de Llocs de Treball (RLT) de l'Ajuntament, així com la relació individualitzada de càrrecs (llocs) de confiança o Personal eventual, i l'import individual o col·lectiu de les retribucions.
5. Les dades bàsiques de tots i cadascun dels òrgans descentralitzats, ens instrumentals i/o societats municipals, amb indicació detallada del seu objecte social, així com els enllaços als webs dels mateixos (si l'Ajuntament no tingués aquests organismes s'indicarà expressament al web i no puntuarà com a part de l'índex).
6. La Relació de Llocs de Treball (RLT) o Plantilles de Personal dels òrgans descentralitzats, ens instrumentals i societats municipals al complet, indicant la denominació dels llocs i les places de cada càrrec de confiança en ells existents (si l'Ajuntament no tingués aquests organismes s'indicarà expressament al web i no puntuarà com a part de l'índex).
7. Les retribucions percebudes pels alts càrrecs (almenys de tots els càrrecs electes i dels Directors Generals si n'hi ha) de l'Ajuntament i dels màxims responsables de les entitats participades pel mateix.
8. El Registre d'Interessos d'Activitats i de Béns dels Alts càrrecs de l'Ajuntament.

 

2) Publicitat activa sobre la planificació, organització i patrimoni de l'Ajuntament (6)

9. Els plans i programes anuals i plurianuals (vg. L'Agenda Local 21, i/o el Pla o mapa Estratègic) municipals en els que es fixen objectius concrets, així com les activitats, mitjans i temps previst per a la seva consecució, i resultats o grau de consecució d'objectius obtingut.
10. Un organigrama actualitzat que permet comprendre l'estructura organitzativa de l'ajuntament i identificar a les persones responsables dels diferents òrgans de govern i les seves respectives funcions, incloent si escau les Juntes de Districte o barris, així com conèixer les seves relacions de dependència.
11. Es publica la política o la forma de dur a terme la gestió, la conservació i l'eliminació dels documents i arxius de l'Ajuntament.
12. Es publica la relació revisada i/o actualitzada d'Immobles (oficines, locals, etc.), tant propis com en règim d'arrendament, ocupats i/o adscrits a l'Ajuntament, indicant el corresponent règim en cadascun d'ells.
13. La relació detallada de tots els vehicles oficials (propis, llogats, o cedits) adscrits a l'Ajuntament (incloent si escau els dedicats a serveis públics)
14. L'inventari actualitzat de béns i drets de l'Ajuntament de cadascun dels tres últims exercicis tancats.

 

3) Publicitat activa sobre els òrgans de govern municipals, informes i resolucions judicials (7)

15. Existeix i es publica el Codi ètic o de bon govern de l'Ajuntament (preferentment adaptat al nou Codi de bon govern local aprovat per unanimitat dels grups polítics a la FEMP).
16. Les ordres del dia prèvies dels Plens Municipals.

El Ple de l'Ajuntament es reuneix en sessió ordinària amb una periodicitat mensual. La convocatòria de la sessió es tramet als membres de la Corporació amb una anticipació mínima de 96 hores hàbils a la celebració del Ple, d'acord amb el que estableix el Cartipàs Municipal, i es publicarà al web municipal.

Podeu consultar els ordres dels dies dels Plens ordinaris i extraordinaris, on trobareu per data els ordres dels dies i les actes dels respectius Plens Municipals.

17. Les actes íntegres dels Plens Municipals.
18. Els acords complets de les Juntes de Govern, i les Actes íntegres quan actuïn per delegació del Ple.
19. Els arxius d'àudio (podcast) o dels vídeos de les sessions dels plens municipals.
20. Les resolucions judicials (amb un enllaç al seu contingut íntegre) que afectin a l'Ajuntament (en l'ordre contenciós, laboral, etc.) (Si no n'hi ha hagut, s'indicarà expressament al web i no puntuarà com a part de l'índex)
21. Les resolucions d'autorització o reconeixement de la compatibilitat i les autoritzacions d'exercici de l'activitat privada a alts càrrecs (si no les hagués hagut, això es publicarà expressament al web).

 

B) PÀGINA WEB, RELACIONS AMB ELS CIUTADANS I LA SOCIETAT, I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (15)

1) Pàgina web de l'Ajuntament i serveis municipals (8)

22. S'ha implantat al web de l'Ajuntament una secció específica en matèria de transparència, o bé l'Ajuntament compta amb un portal de transparència enllaçat al propi web municipal.
23. El web (i si escau el portal de transparència de l'Ajuntament) compta amb un cercador operatiu i clarament visible.
24. El web (i si escau el portal de transparència de l'Ajuntament) compta a la seva portada amb un Mapa web que permet veure en un sol lloc l'estructura dels continguts inclosos als mateixos i els seus accessos en hipervincle.
25. Es publica el catàleg general de serveis municipals, així com les seus dels serveis i equipaments de la corresponent entitat, amb direcció, horaris d'atenció al públic i enllaços a les seves pàgines web i/o adreces de correu electrònic.
26. Es publica el catàleg actualitzat dels procediments administratius a disposició del ciutadà, amb indicació del seu objecte, tràmits, terminis, sentit del silenci administratiu, i, si escau formularis associats, especificant els susceptibles de tramitació electrònica.
27. Existeix i s'informa sobre una/unes Carta/tes de Serveis municipals, i del grau de compliment dels compromisos establerts en la/les mateixa/xes.
28. Existeix i s'anuncia un Canal específic de denúncies per als ciutadans.
29. S'informa al web (i mitjançant xarxes socials, si escau) sobre incidències actuals en la prestació dels serveis municipals.

 

2) Participació ciutadana i informació d'interès per al ciutadà (7)

30. Es publiquen al web dades o informació estadística sobre les consultes i suggeriments rebuts de ciutadans o organitzacions.
31. Es contempla al web un espai perquè expressin les seves opinions i propostes els Grups polítics municipals.
32. Existeix al web el directori d'entitats i associacions de veïns del municipi, i es contempla al mateix un espai reservat per a aquestes associacions.
33. Existeixen al web fòrums de discussió, o bé existeixen perfils actius de l'ajuntament en les xarxes socials.
34. Existeix i es publica al web el conjunt de normes que estableixen i regulen els procediments i òrgans perquè els veïns puguin participar efectivament en els assumptes de la vida pública local (Reglament de Participació ciutadana i/o altres).
35. Existeixen i s'informa al web sobre els Consells municipals i/o altres canals de participació ciutadana.
36. El web informa sobre les vies per a la participació ciutadana en l'elaboració dels plans econòmics, sobre polítiques específiques i/o sobre pressupostos municipals.

 

C) TRANSPARÈNCIA ECONOMICOFINANCERA (11)

11) Informació comptable i pressupostària (6)

37. Els Pressupostos de l'Ajuntament, amb descripció de les principals partides pressupostàries i informació actualitzada (almenys trimestralment) sobre el seu estat d'execució.
38. Les Modificacions pressupostàries aprovades pel Ple municipal, o per la Junta de Govern, Alcalde o Regidor Delegat.
39. Els pressupostos dels òrgans descentralitzats, ens instrumentals i societats municipals (en un apartat específic del web); (Si l'Ajuntament no tingués aquests organismes, s'indicarà expressament al web), i no puntuarà com a part de l'índex.
40. L'indicador financer d'Autonomia fiscal: Drets reconeguts nets d'ingressos tributaris / Drets reconeguts nets totals.
41. L'indicador financer de Capacitat o necessitat de finançament en termes d'estabilitat pressupostària (superàvit o dèficit)
42. L'entitat informa explícitament al web que publica els seus comptes a la Plataforma del Tribunal de Comptes sobre Rendició de Comptes (rendiciondecuentas.es)

 

2) Transparència en els ingressos, despeses i deutes municipals (5)

43. Es publiquen els Comptes Anuals/Compte General de l'Ajuntament (Balanç, Compte de Resultat econòmic-patrimonial, Memòria, i liquidació del Pressupost).
44. Es publiquen els indicadors: a) Ingressos fiscals per habitant (Ingressos tributaris / Nº habitants); i b) Inversió per habitant (Cap. I a III) x 365 / Drets reconeguts nets)).
45. Es publica la informació sobre el Període mitjà de pagament a proveïdors d'acord amb la normativa d'estabilitat pressupostària.
46. Es publica l'import del deute públic municipal consolidat i la seva evolució en comparació amb exercicis anteriors.
47. Es publiquen els Informes d'Auditoria de comptes i els de Fiscalització per part dels Òrgans de control extern (Cambra o Tribunal de Comptes), tant els de l'Ajuntament com els de les entitats del sector públic municipal.

 

D) TRANSPARÈNCIA EN LES CONTRACTACIONS, CONVENIS, SUBVENCIONS I COSTOS DELS SEVEIS (12)

1) Contractacions (7)

48. Se publiquen de forma immediata cadascun dels Contractes (tots els contractes no menors) realitzats per l’Ajuntament, amb indicació de l’objecte, l’import de licitació i d’adjudicació, el procediment utilitzat, els instruments a través dels que al seu cas s’hagi publicitat, el número de licitadors participants en cadascun la identitat dels adjudicataris.
49. Es publiquen periòdicament (com a mínim trimestralment) els Contractes menors realitzats per l'Ajuntament amb informació detallada dels seus imports i adjudicataris (mitjançant un enllaç directe i específic al web)
50. Les modificacions dels Contractes realitzats per l'Ajuntament (mitjançant un enllaç directe i específic al web).
51. S'informa sobre la composició, forma de designació i convocatòries de les Meses de contractació.
52. Es publiquen les Actes de les Meses de Contractació (mitjançant un enllaç directe i específic al web per aquesta informació).
53. Les dades estadístiques sobre el percentatge en volum pressupostari dels Contractes adjudicats a través de cadascun dels procediments previstos en la legislació de contractes del sector públic.
54. L'Ajuntament informa explícitament al web que publica els seus contractes a la Plataforma de Contractació del Sector Públic (PCSP) (directament o per agregació a la Plataforma de contractació autonòmica)

El Perfil del contractant de l’Ajuntament de Lleida està enllaçat a la Plataforma de contractació pública de la Generalitat i, per agregació, els contractes publicats per l’Ajuntament de Lleida es publiquen a la Plataforma de Contractació del Sector Públic (PCSP) , un portal únic, global i integrat per a la difusió de la informació de l'activitat contractual.

 

2) Convenis, encomandes de gestió i subvencions (3)

55. La relació de convenis i encomandes de gestió subscrits, amb indicació de les parts signants, el seu objecte i si escau les obligacions econòmiques convingudes.
56. La relació detallada de subvencions i ajudes públiques concedides per l'Ajuntament, amb indicació del seu import, objectiu o finalitat i beneficiaris.
57. Es publiquen les assignacions econòmiques que es concedeixen a cadascun dels Grups polítics municipals.

D’acord amb l’establert en el Cartipàs Municipal 2015 , els grups polítics rebran la quantitat de 800€/mes i 175€ per Regidor/a i mes, en concepte de despeses complementàries. Podeu consultar la informació referent a aquest indicador en el següent enllaç:

 

3) Subministradors i costos dels serveis (2)

58. Es publica la llista i/o la quantia de les operacions amb els proveïdors, adjudicataris i contractistes més importants de l'Ajuntament.
59. Es publica informació sobre el Cost efectiu dels serveis prestats per l'Ajuntament (d'acord amb la normativa de l'Ordre HAP/2075/2014).

 

E) TRANSPARÈNCIA EN MATÈRIES D’URBANISME, OBRES PÚBLIQUES I MEDIAMBIENT (12)

1) Plans d’ordenació urbana i convenis urbanístics (5)

60. El Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) i els mapes i plànols que l'esmenten.
61. En relació amb l'àmbit mediambiental es publiquen: a) Les polítiques i programes de l'Ajuntament relatius al medi ambient, així com els informes de seguiment dels mateixos; b) Els estudis d'impacte ambiental, paisatgístics i avaluacions del risc relatius a elements mediambientals (si no han realitzat aquests estudis, s'indicarà expressament al web).
62. Les modificacions aprovades del PGOU i els Plans parcials aprovats.
63. Informació detallada dels Convenis urbanístics de l'Ajuntament i de les actuacions urbanístiques en execució.
64. Informació detallada i precisa sobre els usos i destins del Sòl del municipi.

 

2) Informació sobre licitacions d’obres públiques (4)

65. Els projectes, els plecs i els criteris de licitació de les obres públiques.
66. Les modificacions, reformats i complementaris dels projectes de les obres més importants (mitjançant un enllaç directe i específic al web) (si no n'hi ha hagut, s'indicarà expressament al web).
67. El llistat d'empreses que han concorregut a cadascuna de les licitacions d'obres públiques convocades per l'Ajuntament.
68. La relació de les empreses que han realitzat les obres públiques més importants a l'Ajuntament, amb indicació de les obres i el seu import.

 

3) Urbanisme i obres d’infraestructura (3)

69. Informació precisa sobre cadascuna de les obres més importants d'infraestructura que estan en curs (Objectius de l'obra i responsable municipal; contractista/es responsable/s; import pressupostat; període d'execució).
70. Es tracta, almenys semestralment, informació sobre les obres d'infraestructura realitzades i si escau les aprovades pendents d'execució (informes, comunicats, notes de premsa, etc.).
71. Es publiquen els indicadors: a) Inversió en infraestructures per habitant i b) Proporció d'ingressos de l'Urbanisme sobre els ingressos totals (s'indicaran al web els conceptes inclosos com a Ingressos urbanístics: Llicències urbanístiques, IBI, ICIO, aprofitament urbanístic, alienació de terrenys, etc.).

 

F) DRET D’ACCÉS A LA INFORMACIÓ (9)

1) Visibilitat, canals i característiques de l’accés a la informació pública (6)

72. El web i/o el portal de transparència de l'Ajuntament destina un espai destacat o secció, fàcilment visible i clarament identificable, per difondre el dret d'accés a la informació i per facilitar l'accés a aquest procediment administratiu.

Podeu trobar la informació i el tràmit del dret d’accés tant al web com al Portal de Transparència en els següents enllaços:

73. Existeix i està habilitat un procediment administratiu presencial (no electrònic) per a l'exercici de dret d'accés a la informació, i s'ofereix en tot cas a l'interessat/a informació sobre els passos a seguir, horaris i requisits.
74. Es posa a disposició a la secció o portal de transparència de l'Ajuntament, un formulari web - o un canal electrònic - per formular sol·licituds d'accés a la informació pública.
75. El canal electrònic de sol·licituds d'accés permet diversos tipus d'identificació de l'interessat, com ara una adreça de correu electrònic, autenticació electrònica ordinària (v.g. usuari i contrasenya), que no necessitin de l'obtenció/instal·lació de certificats digitals i/o l'aportació de dades fiscals.
76. El canal electrònic de sol·licituds d'accés a la informació permet, d'una forma igualment accessible, donar seguiment a la tramitació de la petició per part de l'interessat/a, o existeix un seguiment centralitzat de la gestió d'aquests expedients que permet conèixer la seva situació.

L'eina seguiment de tràmits permet comprovar l'estat en què es troba qualsevol tràmit realitzat a la carpeta ciutadana. Un cop s’envia el formulari es rebrà un correu de confirmació amb el número de referència de la vostra sol·licitud, aquest número us permetrà fer el seguiment.

77. Es facilita des del web (o si s'escau el portal de transparència) de l'Ajuntament un canal fàcil i accessible per a la formulació de queixes o suggeriments en relació amb l'Accés a la informació.

Teniu a la vostra disposició la bústia de queixes o suggeriments, on podeu proposar suggeriments, demanar informació o formular queixes en relació al dret d’accés.

 

2) Reclamacions i avaluació del dret d’accés a la informació pública (3)

78. Es difon d'una manera senzilla i clara al web o al portal de transparència de l'Ajuntament, les condicions i el procediment per presentar reclamacions per denegació total o parcial en l'exercici del dret d'accés a la informació.

En cas de no estar d'acord amb la resolució de la sol·licitud, dins del tràmit podeu trobar les diferents opcions per presentar reclamacions.

79. Està operativa i clarament visible al web l'àrea o entitat municipal responsable davant la qual presentar reclamacions per denegació total o parcial en l'exercici del dret d'accés a la informació.
80. Es publicita al web o al portal de transparència de l'Ajuntament, informació estadística amb periodicitat bimestral almenys, de dades relatives a: Nombre de sol·licituds d'accés a la informació rebudes; resoltes dins de termini; desestimades, en tot o en part; i resum temàtic general de les sol·licituds d'accés a la informació rebudes.

 

* Aquests indicadors són obligatoris en la Comptabilitat dels ajuntaments, segons la Instrucció del Model normal de Comptabilitat Local vigent.

 

Avaluació anterior ITA 2017:

El Govern de la Paeria ha tornat a aconseguir enguany els màxims reconeixements en transparència.
En el que es porta de mandat, el Govern municipal ha atès 3.248 preguntes i peticions d'informació per part de l'oposició.

Només Barcelona i Lleida són líders en transparència a Catalunya en els dos darrers rànquings de Transparència Internacional ITA.
L'Ajuntament de Lleida renova el 100% de Transparència ITA (Índice de Transparencia de los Ayuntamientos) que elabora Transparency Internacional Espanya i forma part dels 25 ajuntaments de tot l'Estat que aconsegueixen la màxima puntuació.
L'estudi analitza la transparència sobre la corporació municipal, la transparència economico-financera, la transparència en les contractacions, convenis, subvencions i costos des serveis, també la transparència en matèria d'urbanisme obres públiques i medi ambient, el dret d'accés a la informació i les relacions amb els ciutadans, a més de la pàgina web i les relacions amb la societat i participació ciutadana.

Avaluació ITA 2014:

L'Ajuntament de Lleida, en el primer lloc del rànquing de transparència ITA que elabora Transparency International Espanya.
Ha obtingut un 100% en totes les àrees que avalua l'estudi: informació municipal, relacions amb els ciutadans i la societat, transparència economico-financera, transparència en les contractacions i costos dels serveis, transparència en matèries d'urbanisme, obres públiques i mediambient i indicadors de la llei de transparència.
En l'estudi hi ha participat 110 ajuntaments de tot Espanya i només 19 ajuntaments, entre ells Lleida, assoleixen el 100%

 

  • Processos Participatius
  • Dades obertes de Lleida Open Data
  • Pressupostos Ajuntament de Lleida
  • Seu Electrònica


Contacta Pl. Paeria, 1
25007
Lleida (Spain)

Infoparticip@
Xarxes socials

 

logo red

paeria.cat